Phúc Âm Mác

The Lumo Project

Lượt xem: 484

Chi tiết phim

[MÁC CHƯƠNG 1] “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1)

Từ Tin Lành đơn giản có nghĩa là “tin tức tốt lành.” Đối với người La Mã, độc giả mà Mác đặc biệt hướng đến, thì “tin lành” có nghĩa là “tin mừng về vị hoàng đế”. “Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ” là Tin Mừng loan báo Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian và đã chịu chết vì cớ tội lỗi chúng ta. Đó là Tin Mừng công bố tội lỗi chúng ta có thể được tha thứ, chúng ta có thể thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời và một ngày nào đó chúng ta sẽ sống với Ngài trên thiên đàng.

Đó là lời công bố đắc thắng tội lỗi, sự chết, và âm phủ. Mác muốn bày tỏ cho độc giả của mình cũng như chúng ta ngày nay biết rõ Chúa Giê-xu chính là Con Một và thật của Đức Chúa Trời. Hãy cùng tiếp tục đón xem trong những chương tiếp về một Đấng từ trời đã xuống thế gian này trong tinh thần của một tôi tớ để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho mọi người.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

  • 1
    The Jesus Film
    1906 lượt xem
  • 2
    The Lumo Project
    857 lượt xem
  • 3
    The Lumo Project
    656 lượt xem
  • 4
    The Lumo Project
    555 lượt xem
  • 5
    The Lumo Project
    485 lượt xem
  • 6
    Jesus of Nazareth
    323 lượt xem
  • 1
    The Story of Jacob and Joseph
    594 lượt xem
  • 2
    Mary Magdalena
    561 lượt xem
  • 3
    Sodom and Gomorrah
    422 lượt xem
  • 4
    David and Bathsheba
    394 lượt xem
  • 5
    THE VISUAL BIBLE: ACTS
    366 lượt xem
  • 6
    The Fourth Wiseman
    364 lượt xem
  • 7
    Noah's Ark
    322 lượt xem
  • 8
    The Story Of Ruth
    305 lượt xem
  • 9
    Saint Peter
    293 lượt xem
  • 10
    The Bible: In the Beginning
    272 lượt xem
  • 11
    Peter and Paul
    248 lượt xem
  • 12
    Bernadette
    236 lượt xem
  • 1
    The Chosen
    3476 lượt xem
  • 2
    The Book Of Daniel
    438 lượt xem
  • 3
    David And Goliath
    378 lượt xem
  • 4
    Paul, Apostle of Christ
    345 lượt xem
  • 5
    The Bible 2013
    301 lượt xem
  • 6
    APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
    233 lượt xem
  • 1
    Jeremiah
    373 lượt xem
  • 2
    Joseph
    320 lượt xem
  • 3
    David
    307 lượt xem
  • 4
    Abraham: The Bible Collection
    277 lượt xem
  • 5
    King Solomon
    272 lượt xem
  • 6
    Saint Paul
    194 lượt xem
  • 7
    Thomas Close To Jesus
    179 lượt xem
  • 1
  • 2
    Exodus: Gods And Kings
    686 lượt xem
  • 3
    The Ten Commandments
    483 lượt xem
  • 4
    Samson and Delilah
    445 lượt xem
  • 5
    Solomon and Sheba
    341 lượt xem
  • 6
    Noah
    330 lượt xem
  • 7
    One Night With The King
    252 lượt xem
  • 1
    The Shack
    1022 lượt xem
  • 2
    The Case For Christ
    793 lượt xem
  • 3
    End Of The Spear
    779 lượt xem
  • 4
    God's Not Dead
    547 lượt xem
  • 5
    Do You Believe?
    495 lượt xem
  • 6
    Silence
    466 lượt xem
  • 1
    The Pilgrim’s Progress
    1439 lượt xem
  • 2
    The Bible Project
    1136 lượt xem
  • 3
    The Super Book
    961 lượt xem
  • 4
    Bible App for Kids
    633 lượt xem
  • 5
    Hermie and Friends: A Common Caterpillar
    595 lượt xem
  • 6
    Joseph King Of Dreams
    560 lượt xem
  • 7
    The Unfolding World
    531 lượt xem
  • 8
    God With Us
    377 lượt xem
  • 9
    The Ballad of Little Joe
    340 lượt xem
  • Phim sắp chiếu